Sansa logo

Všeobecné podmínky nájemní smlouvy

1. Uzavřením smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou. Nájemce není oprávněn tyto předměty ani jejich příslušenství pronajímat dalším osobám. V případě, že se prokáže, že nájemce pronajal za úplatu předmět dalším osobám či subjektu je oprávněn pronajímatel účtovat smluvní pokutu ve výši denního nájemného.

2. V případě nedodržení sjednané doby nájmu nájemcem, bude účtováno nájemné za každý započatý den. Nájemce bere na vědomí, že pokud nebude pronajatý předmět vrácen, pronajímatel podá soudu návrh na vydání věci a ušlého nájemného. Nájemce se dopouští trestného činu neoprávněného užívání cizí věci dle § 249 trestního zákona a pronajímatel uvědomí v této věci orgány činné v trestním řízení. Nájemce je seznámen, že v případě, že nevrátí pronajatý předmět do 48 hod po uplynutí nájemní smlouvy je oprávněn nájemce podat trestní oznámení pro trestný čin neoprávněného užívaní cizí věci. Pronajímatel je oprávněn mimo nájemné za předmětné období účtovat dále smluvní pokutu ve výši týdenního nájemného. V případě, že pronajímatel podá trestní oznámení má nárok účtovat veškeré právní služby spojené s podáním trestního oznámení a zastupování dle advokátní tarifu.

3. Při uzavření smlouvy požaduje pronajímatel zálohu na nájemné a případnou škodu způsobenou ztrátou nebo zničením pronajatého předmětu, a to v přiměřené výši k délce nájmu a k hodnotě pronajatého předmětu. Záloha se stává okamžitě splatnou v případě poškození či ztráty věci.

4. Nájemce odpovídá po celou dobu nájmu za ztrátu, zničení či poškození pronajatého předmětu s výjimkou běžného opotřebení vzniklého v souladu s jeho řádným užíváním. Nájemce je povinen v případě ztráty, zničení či poškození pronajatého předmětu oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu. Zbytečným odkladem je stanoven následující pracovní den. V případě, že tak nájemce neučiní je stanovena smluvní pokutu ve výši denního nájemného. Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty, krádeže nebo zničení pronajatého předmětu uhradí nájemné a hodnotu tohoto předmětu v plné výši buď ihned v hotovosti či bezhotovostní formou, a to vždy na základě faktury pronajímatele v době její splatnosti. Stejně tak se nájemce zavazuje uhradit v plné výši náklady na opravu v případě poškození pronajatého předmětu. Nájemce není oprávněn provádět opravy a úpravy pronajatého předmětu a v případě, že tak učiní, mu budou účtovány náklady na uvedení pronajatého předmětu do původního stavu. V případě, že nájemce provede opravy bez souhlasu je oprávněn pronajímatel účtovat smluvní pokutu ve výši kupní ceny pronajaté věci.

5. Pronajaté předměty musí nájemce vrátit do stejné provozovny, kde si je pronajal. Při vrácení je nájemce povinen nahlásit veškeré závady, včetně skrytých, které se během nájmu vyskytly a bere na vědomí, že nenahlášením závad přebírá odpovědnost za následné škody tímto vzniklé. Pokud bude zapůjčený předmět vrácen v silně znečištěném stavu, bude nájemci účtováno jeho čištění. Pokud nájemce vrátí pronajatý předmět později, než byla doba sjednána smlouvou, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné za každý započatý den. V případě, že předmět je vrácen silně znečistění je stanovená cena čištění ve výši denního nájemného.

6. Nájemce je zodpovědný za bezpečné použití a provoz pronajatého předmětu a zavazuje se užívat k jeho provozu výhradně schválené nástroje, přípravky a pomůcky.

7. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a údržbou pronajatého předmětu a s bezpečnostními pravidly pro práci s nimi. Nájemce prohlašuje, že má pracovníky splňující podmínky dané bezpečnostními a právními předpisy k obsluze pronajatých předmětů. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.

8. Při prodlení s platbou nájemného je nájemce povinen uhradit kromě poplatku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den z prodlení. V případě, že je prodlení s úhradou déle než 30 dní je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 kč.

9. Nájemce je povinen umožnit revizi pronajatých předmětů v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti vznikla.

10. Nájemce potvrzuje podpisem této Smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami, že převzal předmětu v provozuschopném stavu, kompletní včetně příslušenství, bez viditelného poškození, a že pronajaté předměty byly před ním vyzkoušeny.

11. V případě, že škodu způsobí právnická osoba, je oprávněn pronajímatel účtovat škodu nerozdílně jak právnické osobě tak fyzické osobě, která škodu způsobila.

12. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

13. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

14. Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:

– ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím

– ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty

– se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.

15. Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. Výpovědní době počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli doručena písemné výpověď.

16. Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je nájemce v prodlení s úhradou jistiny, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy nájemcem (např. nájemce užívá nářadí v rozporu s poučením pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

17. Pron­a­jí­ma­tel a nájem­ce se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 991963, Občan­ský soud­ní řád v plat­ném znění dohodli, že pro řešení soud­ních sporů vzniklých ze závazné (potvrzené) objed­návky příp. smlou­vy o náj­mu je jako soud prvního stup­ně míst­ně přís­lušný Obvod­ní soud pro Prahu 2. Bude-li dána přís­lušnost kra­jského soudu, pak je jím Měst­ský soud v Praze.

18. Uzavřením nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a ceníkem pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

19. Pronajímatel potvrzuje, že s uvedenými osobními údaji bude zacházeno ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a budou použity pouze pro účely nájmu movité věci.

20. Nájemní smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti převzetím předmětu nájmu. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pak se na ni vztahují obecně platné právní předpisy.

Kontakt

Copyright © 2024 Sanza Company s.r.o. | design by Greatex
chevron-downmenu-circle
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu